Algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden

1. Onverminderd de toepasselijkheid van eventuele bijzondere voorwaarden, die voorrang hebben op huidige algemene voorwaarden, geschieden al onze verkopen en om het even welke prestaties onder de hierna volgende voorwaarden. Deze hebben van rechtswege voorrang op de aankoopvoorwaarden van de klant. De eventuele nietigheid van een of meerdere bedingen uit deze algemene voorwaarden, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules.

2. De aanbiedingen door ons of in onze naam gedaan, gelden slechts één maand te rekenen vanaf de datum van het aanbod, behoudens afwijkend beding. Alle bestellingen langs een tussenpersoon zijn slechts geldig nadat zij door de verkoper rechtstreeks aan de koper schriftelijk worden bevestigd.

3. Onze prijzen zijn exclusief B.T.W., taksen, verpakkings-, verplaatsings- en transportkosten, tenzij anders vermeld.

4. De opgegeven uitvoerings- of leveringstermijnen gelden slechts ten indicatieven titel. Het overschrijden van de voorziene uitvoerings- of leveringstermijn kan onder geen enkele voor- waarde, behoudens in geval van opzet of zware fout in hoofde van de verkoper, de verbreking van de koopovereenkomst met zich meebrengen. Elke vertraging in de uitvoering waar- van de verkoper kennis zou krijgen, zal evenwel zo spoedig mogelijk ter kennis gebracht worden aan de koper. Wijzigingen in de bestelling hebben automatisch tot gevolg dat de vooropgestelde vermoedelijke leveringstermijnen vervallen.

5. Levering van de goederen gebeurt op de zetel van de verkoper, zoals gespecifieerd op de voorzijde van de factuur, op het ogenblik dat de goederen aldaar ter beschikking gesteld worden van de koper. De goederen worden vervoerd op kosten en risico van de koper.

6. Klachten wegens zichtbare gebreken moeten schriftelijk geformuleerd worden door voorbehoud te maken op de leveringsbon. Klachten wegens verborgen gebreken dienen schriftelijk geformuleerd te worden met duidelijke vermelding van de gebreken. Partijen komen overeen dat de korte termijn waarvan sprake in artikel 1648 B.W. of in andere toepasselijke wettelijke bepalingen, op 6 maand bepaald wordt vanaf de levering. De verkoper heeft de keuze om hetzij de overeenkomst te ontbinden, hetzij de gebrekkige goederen te vervangen. De aansprakelijkheid van de verkoper is steeds beperkt tot maximaal de waarde van de goederen waarop de overeenkomst slaat. De verkoper zal niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor onrechtstreekse schade. De verkoper zal bovendien niet kunnen aangesproken worden wanneer de goederen reeds bewerkt of verwerkt zijn. Gebrekkige goederen kunnen slechts teruggezonden worden na schriftelijk akkoord van de verkoper en reizen steeds op kosten en risico van de koper. Het akkoord van de verkoper om de goederen terug te nemen houdt geen erkenning van zijn aansprakelijkheid in.

7. De facturen zijn betaalbaar 30 dagen na factuurdatum, tenzij andere betalingsvoorwaarden op de voorzijde van de factuur gespecifieerd worden. Elk bedrag dat onbetaald blijft op de vervaldag zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest opleveren gelijk aan de intrestvoet zoals bepaald in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, vermeerderd met zeven procentpunten en afgerond tot het hogere halve procentpunt en met een minimum van 12 % per jaar. Ingeval van niet-betaling op de vervaldag zal het openstaand factuurbedrag – na ingebrekestelling – verhoogd worden met 20 % met een minimum van € 100,00 euro ten titel van conventionele en forfaitair bepaalde schadeloosstelling, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt. Dit schadebeding is geen vergoeding voor eventuele gerechtelijke invorderingskosten. De niet-betaling van een factuur op de vervaldag brengt de onmiddellijke opeisbaarheid van alle openstaande facturen, zelfs de niet-vervallen, met zich mee, zonder rekening te houden met voordien toegestane betalingsvoorwaarden. De voorbehoudloze betaling van een gedeelte van het gefactureerd bedrag, geldt als aanvaarding van de factuur. Gedeeltelijke afbetalingen worden aanvaard onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkentenis. Ze worden toegerekend op eventueel gemaakte gerechtskosten, daarna op de vervallen rente, vervolgens op de forfaitaire schadevergoeding en tenslotte op de hoofdsom.

8. De aanvraag tot concordaat (hetzij minnelijk, hetzij gerechtelijk), staking van betaling - zelfs niet officieel vastgesteld - of elk ander feit wijzend op de insolvabiliteit van de koper, heeft voor gevolg dat de facturen betreffende de geleverde goederen onmiddellijk opeisbaar zijn.

9. Betalingen aan tussenpersonen zijn slechts bevrijdend voor zover ze aan de verkoper worden overgemaakt.

10. Wanneer de verkoper, wegens overmacht, in de onmogelijkheid verkeert om de over- eenkomst uit te voeren, zelfs wanneer de overmacht niet tot blijvende en/of volstrekte onmo- gelijkheid tot uitvoering leidt, heeft de verkoper het recht om het contract te annuleren door eenvoudige schriftelijke betekening aan de koper van de reden die de uitvoering van het contract verhindert. De verkoper zal in dit geval geen enkele schadevergoeding aan de koper verschuldigd zijn. Worden ondermeer als gevallen van overmacht beschouwd: natuuromstandigheden, staking of lock-out, brand, overstroming, inbeslagname, embargo, tekort aan transportmiddelen, algemene schaarste aan grondstoffen of goederen, beperkingen op het energieverbruik en dit onafhankelijk van het feit of de overmacht zich voordoet bij de verkoper of bij één van zijn leveranciers.

11. De aan de koper geleverde goederen, zelfs wanneer deze door hem worden gebruikt, blij- ven eigendom van de verkoper tot op het ogenblik van de betaling van hun prijs. De koper verbindt er zich toe de goederen niet te verkopen noch aan derden af te staan of als zekerheid aan te wenden, zolang zij eigendom van de verkoper blijven. In geval van niet-naleving van dit verbod zal een forfaitaire schadevergoeding van 20% van de verkoopprijs door de koper verschuldigd zijn. Worden de koopwaren toch verkocht, dan komt het recht op de daaruit resulterende ver- koopprijs in de plaats van de geleverde waren. De koper draagt vanaf het tijdstip van de totstandkoming van de overeenkomst het risico van beschadiging, vernieling en verdwijning.

12. De overeenkomst wordt uitgevoerd op de maatschappelijke zetel van de verkoper. Het Belgische recht is van toepassing. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de bepalingen vervat in het Weense Koopverdrag van

11 april 1980 inzake internationale koop niet van toepassing zijn op hun huidige en toekomstige relaties. Alle geschillen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement van de verkoper, tenzij de eiser de overeenkomstig artikel 624 Ger. Wb. bevoegde rechtbanken verkiest.