Privacybeleid

Gepubliceerd op 01/09/2023

Deze Privacy Policy is van toepassing op de website en diensten van, en omvat het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens door SUYS (hieronder vermeld als “SUYS”, “wij” of “ons”), een naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel gevestigd te, Herlegemstraat 14, B-9971 NOKERE én met ondernemingsnummer BE0429.218.565

SUYS ziet de bescherming van de privacy als een prioriteit. Daarom verzekeren wij de eerlijkheid/vertrouwelijkheid van de verwerking van die gegevens. In deze policy informeren wij u over welke gegevens door SUYS verzameld worden, hoe deze vermeld worden en op welke manier deze worden gebruikt.

Het privacy beleid kan aangepast worden, onder meer ten gevolge van nieuwe ontwikkelingen. Wij adviseren u daarom dit privacy beleid regelmatig te raadplegen. Deze versie van het privacy beleid werd laatst gewijzigd op 01/01/2023.

Informatie rond de verzamelde en gebruikte persoonsgegevens

Door SUYS verzamelde gegevens

Tijdens uw interacties met SUYS kunnen bepaalde persoonsgegevens verzameld worden. Dit zowel tijdens offline als online interacties. Deze persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op u als een geïdentificeerd of identificeerbare persoon zoals:

 • Naam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Sociale-mediaprofielen
 • Andere informatie die we verzamelen via invulformulieren

Naast deze gegevens kunnen wij ook persoonsgegevens verzamelen via andere technieken zoals cookies. Deze gegevens kunnen o.a. volgende omvatten:

 • Webbrowser
 • Cookie-ID
 • IP-adres
 • Bezochte webpagina’s op onze websites

Tenslotte kunnen ook persoonsgegevens verzameld worden m.b.t. de installatie van uw SUYS product:

 • Datum van installatie
 • Opdrachtgever
 • Datum van oplevering

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via marketing@suys.eu, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

 

Hoe SUYS uw persoonsgegeven verzamelt

De persoonsgegevens kunnen op diverse manieren door SUYS verzameld worden, zowel tijdens offline als online interacties. Dit kan onder andere gebeuren door:

 • Elektronisch, telefonisch of schriftelijk contact met medewerkers van SUYS of een officiële SUYS verdeler/installer
 • Het invullen van door SUYS voorziene formulieren die bv. aangeboden worden op beurzen, websites, apps,…
 • Het invullen en versturen van een contactformulier
 • Het inschrijven voor een nieuwsbrief van SUYS
 • Het bestellen van een SUYS product
 • Registratie van een aangekocht SUYS product
 • Registratie door een officiële SUYS verdeler/installer van een aangekocht SUYS product
 • Het deelnemen aan acties of wedstrijden
 • Interactie op social media bv. het liken of delen van posts van de officiële SUYS accounts, versturen van inmail,…
 • Cookies (zie cookie statement)

Doeleinden van het gebruik van de door SUYS verzamelde gegevens

De door SUYS verzamelde persoonsgegevens van de bezoekers worden gebruikt met het oog op:

 • Het verwerken van aanvragen van de bezoekers of het bezorgen van gevraagde documentatie
 • Het aanvullen van ons klantenbestand
 • Het registreren van aangekochte producten
 • Het optimaliseren van onze klantenservice
 • Het oplossen van eventuele problemen van klanten met producten
 • Het promoten van producten en diensten door SUYS en de met haar verbonden ondernemingen (directe of indirecte klanten) via direct marketing
 • Het communiceren van persoonlijke berichten en acties op basis van verzamelde informatie over uw gebruik van onze websites, d.m.v. cookies of vergelijkbare technieken.
 • Het analyseren en optimaliseren van de gebruikservaring op onze website

SUYS zal uw persoonsgegevens verwerken op basis van volgende rechtmatigheidsgronden:

 • Toestemming:
  U kan uw toestemming verlenen door bv. een aanklikvakje aan te duiden bij een bezoek aan onze website of door het stellen van een andere positieve actie waarvan wij kunnen afleiden dat u de bedoeling had uw toestemming te verlenen (bv. het invullen van het contactformulier of offerteformulier). Wanneer de verwerking gebaseerd is op uw toestemming, heeft u te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken voor toekomstige verwerkingen. U zal zich echter niet kunnen verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die voorheen, d.w.z. wanneer SUYS over een geldige toestemming beschikte, reeds was verricht.

 • Verwerking:

  • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die rust op SUYS
  • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarvan u partij bent.
  • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van SUYS of van een derde (enkel in uitzonderlijke omstandigheden).

Hoe lang we gegevens bewaren

SUYS zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doeleinden uiteengezet in dit privacybeleid te voldoen, tenzij een langere bewaartermijn vereist is of wettelijk toegestaan is. Als er geen wettelijke bewaartermijn van toepassing is, zal SUYS uw persoonsgegevens verwerken ten minste zolang er een contractuele relatie is tussen u en SUYS. 
Voor direct marketing doeleinden bedraagt de bewaartermijn 7 jaar. Wij zullen uw e-mailadres niet langer gebruiken indien wij een foutmelding krijgen op dit adres. 

Delen van de persoonsgegevens

De persoonsgegevens kunnen aan de partners en aan andere ondernemingen van SUYS gedeeld worden voor dezelfde doeleinden. De persoonsgegevens worden geenszins uitgewisseld, verkocht of meegedeeld aan andere organisaties tenzij de gebruiker hiervan op de hoogte werd gesteld en hier zijn expliciete toestemming voor gaf.

Uw rechten

Elke persoon heeft het recht om, gratis, zonder verantwoording en op elk ogenblik, zijn of haar gegevens te raadplegen, de verbetering of verwijdering ervan te vragen, en zich te verzetten tegen de verwerking ervan voor doeleinden van direct marketing. Hij kan hiervoor contact opnemen (info@suys.eu).

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) beschikt u over een aantal recht met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens. Sommige van deze rechten hebben een specifieke reikwijdte of zijn onderworpen aan bepaalde voorwaarden of uitzonderingen:

 • Recht van inzage (artikel 15 GDPR)
 • Recht op rectificatie (artikel 16 GDPR)
 • Recht op gegevenswissing (recht op vergetelheid) (artikel 17 GDPR)
 • Recht op beperking van de verwerking (artikel 18 GDPR)
 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens (artikel 20 GDPR)
 • Recht van bezwaar (artikel 21 GDPR)
 • Recht om niet onderworpen te worden profilering (artikel 22 GDPR)
 • Recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken

Wijzigingen in de Privacy Policy

SUYS behoudt zicht het recht om deze privacy policy van tijd tot tijd te wijzigen, aan te vullen of volledig te herzien wanneer dit genoodzaakt is. De meest recente versie van de privacy policy zal steeds op deze pagina gepubliceerd worden en is vanaf het moment van publicatie van kracht. De datum van de publicatie vindt u steeds bovenaan deze pagina terug.
We raden u aan om deze pagina op regelmatige basis te bekijken opdat u zeker geïnformeerd bent rond de stand van zaken van ons privacy beleid.
Door het blijven gebruiken van onze websites en applicaties stemt u in met onze privacy policy en eventuele herwerkte versies.

Ons contacteren

Indien u nog vragen heeft rond de bescherming van uw persoonsgegevens of voor het opvragen, corrigeren of verwijderen van uw persoonsgegevens kan u steeds contact opnemen op volgende manieren:

 • via e‐mail aan info@suys.eu
 • via een gedagtekende en ondertekende brief aan SUYS, Herlegemstraat 14, B-9771 Nokere