KLACHTENFORMULIER EN -PROCEDURE

Huidig klachtenformulier, klachten -, retour –en expertiseprocedure maken deel uit van de overeenkomst tussen SUYS en haar “klant”, net als de algemene verkoops –en leveringsvoorwaarde, dewelke zij verklaren ontvangen, gelezen en goedgekeurd te hebben. 

Klachtenformulier

Enkel en alleen met dit formulier kunt u rechtsgeldig aan het adres van SUYS een klacht indienen, met betrekking tot de in artikel 6 van onze algemene voorwaarden bepaalde zichtbare, dan wel verborgen gebreken. U dient alle blanco velden in onderhevig document volledig en correct in te vullen en vervolgens per mail te versturen naar uw vertegenwoordiger, alsook naar het algemeen mailadres van de vennootschap info@suys.eu. Vergeet niet de vereiste bijlagen mee te sturen. 
Het klachtenformulier kan u hier of onderaan deze pagina downloaden

Klachten-, retour- en expertiseprocedure

Na ontvangst van het klachtenformulier neemt SUYS binnen de 5 werkdagen standpunt in (naar diens keuze), antwoordend per mail en met vermelding van het klachtennummer :
- ofwel wordt de klacht niet weerhouden en wordt de motivatie van SUYS hieromtrent medegedeeld. 
- ofwel vraagt SUYS dat de goederen die een gebrek zouden vertonen in hun totaliteit (in hun bewerkte en/of herwerkte staat) worden geretourneerd. Wanneer na dit verzoek de goederen niet geretourneerd worden binnen de periode van één maand, wordt de klacht als onbestaande beschouwd en geseponeerd. Een retour kan enkel worden aanvaard met vermelding van het klachtennummer en mits schriftelijk akkoord van SUYS. Bij ontvangst van retour voert SUYS binnen de 7 werkdagen een interne kwaliteitsbeoordeling/expertise uit op deze goederen. Ingeval u aanwezig wenst te zijn opdat deze een tegensprekelijk karakter zou hebben, dan is dit altijd mogelijk. Binnen de 3 werkdagen na expertise ontvangt u per schrijven het uitsluitsel van de kwaliteitsbeoordeling omtrent het aansprakelijkheidskarakter van SUYS. Ingeval de klacht ontvankelijk en gegrond bleek te zijn dan zal SUYS, rekening houdend met de garantiebepalingen en de overige bepalingen van haar algemene voorwaarden, haar tussenkomsten verlenen, naar haar vrije keuze : bij equivalent of door middel van vervanging.  
- ofwel besluit SUYS om een expertise van de goederen ter plaatse uit te voeren. In dit geval is het noodzakelijk dat u als onze klant zijnde aanwezig bent op de expertise. Gezien montage en plaatsing geen deel uitmaken van de overeenkomst tussen SUYS en haar klant/u geschiedt zowel de demontage, als de wedermontage van de goederen als van constructie waarin ze zijn verwerkt, onder verantwoordelijkheid van haar klant/u. Ook dient de klant/u ter plaatse van de expertise makkelijke doorgang en bereikbaarheid van de betrokken goederen te garanderen (desgevallend bij wijze van voorziening van een hoogtewerker, edm.) Alle kosten hieromtrent worden gedragen door de klant en kunnen niet verhaald worden op SUYS. Ingeval ten tijde van de expertise blijkt dat de klacht ontvankelijk en gegrond is en SUYS ter plaatse een interventie hieromtrent uit kan voeren dan doet zij dit kosteloos. Ingeval het gebrek niet meteen verholpen kan worden en/of haar verantwoordelijkheid niet vaststaat maakt SUYS zich sterk om binnen de 7 werkdagen na expertise per schrijven het uitsluitsel van deze expertise omtrent het aansprakelijkheidskarakter van SUYS over te maken. Ingeval de klacht ontvankelijk en gegrond bleek te zijn dan zal SUYS, rekening houdend met de garantiebepalingen en de overige bepalingen van haar algemene voorwaarden, haar tussenkomsten verlenen, naar haar vrije keuze : bij equivalent of door middel van vervanging.